Brannvern

Brannvernopplæring og brannøvelser

Sikre at alle ansatte vet hva de skal gjøre ved brann.

Ansvar:

 • Bruker er ansvarlig for å gjennomføre brannøvelser, samt sikre at alle ansatte har nødvendig opplæring i brannvern.

Handling:

 • Nyansatte og vikarer får grunnleggende brannvernopplæring av eiers representant før de settes i arbeid.
 • Brannvernopplæringen skal inneholde informasjon om:
 • Brannens fysiske og kjemiske egenskaper og særskilte risikoer i objektet.
 • Rømningsveier, møteplasser og passive og aktive brannsikringstiltak som inngår i byggverket.
 • Innføring i den enkeltes ansvar og plikter, også informasjon om eiers og brukers ansvar, myndighet og plikter.
 • Grunnopplæring i bruk av slokkemiddel, evakuering av personer og strakstiltak for å hindre røyk- og brannspredning.
 • Branninstruks og beredskapsplaner.

Brannøvelser:

 • Det gjennomføres to brannøvelser i året, en varslet og en uvarslet.
 • Alle ansatte skal ha deltatt på minst en brannøvelse i året. Dette dokumenteres i vedlagt skjema.
 • Hver enkelt øvelse skal være godt planlagt med mål, ansvarsfordeling, øvelsesmomenter, sted og deltakere.
 • Barnehagen gjennomgår øvelsen sammen med barna og ansatte etter utførelsen.
 • Barnehagen dokumenterer at øvelsen er avholdt, og evalueringen etter øvelsen.
 • Ved brannøvelsen om høsten får vi besøk av brannvesenet, med bil og oppvisning.

Krav til brannopplæring:

Veileder til forskrift om forebyggende brannvernsarbeid presiserer at det skal gjennomføres brannøvelser og opplæring av alle ansatte. Omfang, innhold og antall brannøvelser vil variere og må tilpasses i forhold til kompleksitet, oversiktlighet osv. 

En brannøvelse kan gjennomføres på ulike måter. Her er det kompleksiteten som bestemmer hva som passer best. En brannøvelse kan utføres i praksis, varslet eller uvarslet, og som skrivebordsøvelse hvor et scenario gjennomgås på kontoret.  

Veilederen presiserer videre at det er ikke tilstrekkelig at rutinene blir utarbeidet og formidlet i en virksomhet. Det er en uttrykkelig plikt til å sørge for at rutinene faktisk blir iverksatt.