Tilvenning i barnehagen

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barna kan få en trygg og god start i barnehagen. Se «Oslostandard for tilvenning i barnehagen».

Barnet trenger en myk start og trygghet når de starter i barnehagen. En god tilvenning bidrar til at barnet får et godt grunnlag for å ha en god i barnehagehverdag. For de yngste barna er dette særskilt viktig. For mange av dem er det deres første gang at de møter et annet miljø enn de er vant til.

Tid er viktig

Vanlig er å sette av 3-5 dager til en tilvenningsperiode. Dette skjer på barnets premisser og i god dialog mellom foreldrene og personalet i barnehagen. Selv om dette har sammenheng med rettigheter foreldrene har i arbeidslivet bør dere være forbered på at det kan ta lengre tid.

Små barn kan ikke forberedes muntlig og trenger flere dager til å bli trygge.

Barnet trenger tid til å bli kjent med barnehagens ute- og inne område, slik at det vet hvor det skal leke, spise og sove. Å komme inn sakte i nye rutiner er viktig. Dette gir forutsigbarhet og trygghet.

Trygge foreldre gjør trygge barn

Hvis foreldre er trygge eller viser her er et godt sted å være, smitter det over på barnet. Hvis foreldre viser at de er ikke sikker på at dette går bra eller at det er vanskelig å gå fra barnet. Blir vanskelig for barnet å akseptere at de skal være her. De er lojale og med følsomme for at dere ikke har det bra. Dermed utrygge på sin rolle.

Dag 1 -1time er nok

Vi ønsker at dere bli kjent med det fysiske miljøet og hilse på oss som skal være med deres barn. Mor/ Far er med hele tiden.

Dag 22 timer

Bli kjent med det fysiske miljøet, tilknyttings person og andre på avdeling. Mor/far er med hele tiden

Dag 34 timer

Bli kjent med det fysiske miljøet, tilknyttings person, andre på avdeling og noen av våre rutiner. Barnet spiser i barnehagen. Mor/ far Er med hele tiden, men tar en kort tur ut av avdelingen.

Dag 4 og 5 -6 timer

Bli kjent med det fysiske miljøet, tilknyttings person, andre på avdeling og noen av våre rutiner.

Barnet er med under måltidene og sover i barnehagen.

Tilvenningstid kan forlenges og justeres etter barnets og foreldres behov til alle føler seg trygge. Dette justeres i samrådet med pedagogisk leder

Fra og med dag 1 ønsker vi at dere etablerer gode rutiner for levering og henting.

Gå aldri før du har sagt «ha det» til barnet ditt og sagt ifra til oss at du går!

Foreldre får tilbud om en foreldresamtale i løpet av første uken som barnet er i barnehagen.

Under samtalen fyller vi et kartotekkort som barnehagen har med opplysninger om barnet. Dette kortet har vi med oss hver gang vi er på tur med barnet, eller hvis vi må kontakte foreldrene / helsehjelp i barnehagetiden.

Våre tiltak:

  • Det er individuelt hvordan barn tilpasser seg den nye hverdagen, og det settes av individuell tilpasning/tilvenning for hvert barn. Barnet og de foresatte skal bli trygge i barnehagen, både ute og inne, og på voksne og barn.
  • Barnehagen benytter seg av COS (Circle of security), som har fokus på hvordan de voksne skal være en trygg plattform for barna i barnehagen.
  • Vi er bevisste på den betydningen tilknytning og trygghet har for glede, trivsel, utvikling og læring. Det er viktig for personalet i Røa menighets barnehage å skape nære relasjoner og vi jobber med gruppetilhørighet. Barn på en avdeling skal venne seg til de nye barna, og de nye barna skal venne seg til barnehagen slik at barnegruppen blir en helhet.
  • Barnet kommer på jevnlige besøk til den nye avdelingen og man har egne overgangssamtaler. Foreldrene får et eget skriv fra den nye avdelingen med generell informasjon.
  • Hvert barn får også en primærkontakt på den nye avdelingen. Barnehagen prøver å få til at barnet starter på ny avdeling sammen med et annet barn fra den samme avdelingen.