Årsplan

Årsplan 2021 for Røa Menighets Barnehage - Fastsatt av Samarbeidsutvalget 18.12.2020 - Publisert av Ligia Skaldebø og Halvor Olberg

Årsplan 2021

 

Innhold:

 • Om barnehagen
 • Tilvenning
 • Vennskap og fellesskap
 • Lek
 • Læring
 • Kommunikasjon og språk
 • Digital praksis
 • Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole
 • Omsorg
 • Medvirkning
 • Livsmestring og helse
 • Danning
 • Bærekraftig utvikling
 • Planlegging, vurdering og dokumentasjon
 • Barn som trenger ekstra støtte

 

ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE

Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset det enkelte barn og barnegruppen. Barnets beste skal alltid være et overordnet mål.

Denne årsplanen skal vise hvordan barnehagen jobber for å oppfylle kravene i den nasjonale rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen skal også beskrive hvordan vi jobber for å nå Oslo kommunes felles målsetninger for barnehagene: 

• Barnehagebarn skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing.

• Barnehagebarn skal møte ansatte med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte.

• Barnehagebarn skal få et pedagogisk tilbud som støtter det enkelte barns lek, utvikling og læring.

• Barnehagebarn skal utvikle gode språklige og sosiale ferdigheter og være godt forberedt til skolestart.

Årsplan med progresjonsplan skal utarbeides på grunnlag av barnehageloven, kommunale styringsdokumenter, brukerundersøkelsen, barnehagens vedtekter og evalueringen av forrige årsplan.

Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen.

 

Om barnehagen

Røa Menighets Barnehage ligger i hjertet av Røa, med nærhet til både byen og flotte turområder. Vi jobber sammen for å skape en barnehage der barn og voksne får blomstre i et kreativt og trygt miljø, hvor hverdagen blir fylt med sang, musikk og dramatisering. Vi ønsker å ivareta de gode tradisjonene i det norske samfunnet.

Våre åpningstider er 7:30 – 16:45, mandag til fredag. 

Gjennom hele året har vi fokus på å sende våre ansatte på kurs og kompetanseøkning for å videreutvikle kvaliteten i barnehagen. Barnehagen satser også på utdanning og vi har flere ansatte som har gjennomført sin utdanning under sitt arbeidsforhold hos oss. Per dags dato har vi en ansatt på ABLU (arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning) og en ansatt på BLUS (barnehagelærerutdanning samlingsbasert). Vi har også 4 ansatte som er sertifiserte ICDP-veiledere.

Vi har fokus på bærekraftig utvikling i vårt pedagogiske arbeid gjennom hele året. Vi er en sertifisert «fiskesprellbarnehage» og satser på sunt kosthold. Vi serverer varmmat 4 ganger i uka, som vi tilbereder sammen med barna. Vi har også frukt og grønnsaker hver dag. Bursdager blir feiret med «smoothie» eller fruktfat. Med forbehold om at smittevern er ivaretatt.

Røa Menighets Barnehage er en barnehage med utvidet kristen formålsparagraf, og skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier, der omsorg og det å bry seg om hverandre står sentralt. For å kunne ivareta den kristne formålsparagrafen har vi «Jesus-samling» på avdelingene med lesning, sang, forming og dramatisering av fortellinger fra Bibelen. To søndager i året i samarbeid med foresatte deltar vi også i gudstjenester. Foresatte er kirkeverter og barna synger under gudstjenestene. Barnehagen har også kontakt med de eldre i menigheten, hvor barna kommer på besøk og synger for dem. Med forbehold om at smittevern er ivaretatt.

Barnehagen har også et «Impande-prosjekt» som vi har jobbet med siden 2016. Barnehagen vår var pionerene i å etablere et samarbeid mellom Impande og barnehager. Dette er et pedagogisk opplegg som er fylt med ulike aktiviteter der barna samler inn penger for å bygge og etablere barnehager i Sør-Afrika. Vi har så langt bygd 1 barnehage med tilhørende uteområde, samlet inn penger for å kunne utdanne ansatte, etablert sanitet og uteområde for en annen barnehage. Under Covid-19 samlet vi inn penger for smittevern. I år jobber vi med å skaffe leker og pedagogisk utstyr til barnehagene. Ved siden av innsamlingen er barna med på å lære om etikk, ulik kultur, landområder og dyr. 

Barnehagen vår har to egne uteområder som vi kontinuerlig kan benytte oss av til lek, aktiviteter og undring med barna. Vi har etablert en hønsegård ved den ene lekeplassen med 4 høner, og vi drifter også 1 bikube som blir brukt i vårt pedagogiske arbeid. 

Vår visjon: «Sammen for en bærekraftig fremtid»

Vi tilpasser oss til en miljøbevisst barnehage der vi tilegner oss evner til å vurdere og reflektere over egne handlinger i forhold til mennesker, dyr og naturen. Ansatte hjelper barn til å få kjennskap om seg selv og hvordan de kan medvirke i det som er rundt dem i en global sammenheng. Sammen skaper vi gode holdninger ved å se, inkludere og anerkjenne hverandre med nestekjærlighet.

 

Tilvenning

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barna kan få en trygg og god start i barnehagen. Se «Oslostandard for tilvenning i barnehagen».

Tiltak:

 • Barnet og de foresatte skal bli trygge i barnehagen, både ute og inne, og på voksne og barn. Det er individuelt hvordan barn tilpasser seg den nye hverdagen, derfor tilpasser pedagogisk leder individuell tilvenning for hvert barn.
 • Barnehagen benytter seg av COS (Circle of security), som har fokus på hvordan de voksne skal være en trygg plattform for barna i barnehagen. 
 • Vi er bevisste på den betydningen tilknytning og trygghet har for glede, trivsel, utvikling og læring. Det er viktig for personalet i Røa menighets barnehage å skape nære relasjoner og vi jobber med gruppetilhørighet. 
 • Barnet kommer på jevnlige besøk til den nye avdelingen og man har egne overgangssamtaler. Foreldrene får et eget skriv fra den nye avdelingen med generell informasjon. 
 •          Hvert barn får også en primærkontakt på den nye avdelingen. Barnehagen prøver å få til at barnet starter på ny avdeling sammen med et annet barn fra den samme avdelingen.

 

Vennskap og fellesskap

I barnehagen skal alle barn få oppleve seg selv som verdifulle, få venner og bidra i et sosialt fellesskap.

Barnehagen skal forebygge, avdekke og stoppe mobbing og krenkelser.

Barnehagen skal fremme likestilling, og motvirke alle former for diskriminering.

Tiltak:

 • Vi prater med barna om ulike kulturer, nasjonaliteter, språk og livssyn. Både de som er representert i barnehagen, men også andre som er representert i samfunnet.
 • Vi jobber med likeverd og likestilling, og aktiviteter vil bli tilrettelagt og tilpasset for barnas funksjonsnivå slik at alle kan delta.
 • Vi har ulike aktiviteter der barna skal få utvikle empati, trygghet og sosial kompetanse.
 • Vi ansatte skal være reflekterte over vår egen praksis, slik at vi er gode forbilder.
 • Vi involverer oss i lek, observerer, støtter og utvikler det sosiale fellesskapet.

 

Lek

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes.

Barnehagen skal ha et fysisk miljø som støtter barnas utvikling og sosiale og språklige samhandling.

Barnehagen skal legge til rette for et inkluderende miljø der alle barna kan oppleve glede og engasjement gjennom lek.

Tiltak:

 • Vi definerer frilek som en lek som er motivert og initiert av barna selv. Det er et begrep vi bruker for når leken skjer på barnets premisser og interesser. 
 • Under frilek kan barnehagerommene bli delt inn i ulike "seksjoner", slik at ulik lek ikke ødelegger for hverandre. Vi har også flere ulike grupperom til disposisjon i barnehagen.
 • Vi ivaretar barns medvirkning og tilrettelegger lekegrupper med fokus på samhandling/samhold og sosial kompetanse.
 • Vi gir barna felles opplevelser som de kan bruke i sitt sosiale samspill med hverandre.
 • Leken blir aldersadekvat tilrettelagt, der vi voksne skal være engasjerte og utfordre barna.

 

Læring

Barna skal oppleve et stimulerende og utforskende miljø som fremmer barns nysgjerrighet og lærelyst.

Barnehagen skal sørge for utvikling og progresjon innenfor alle fagområdene i rammeplanen.

Barnehagen skal støtte og berike barnas initiativ og gi dem utfordringer og tiltro til egne evner.

Tiltak:

 • Vi har fokus på at barn lærer gjennom lek og anerkjenner lekens og barndommens egenverdi.
 • Barn lærer gjennom å eksperimentere. Vi legger til rette for sansemotoriske erfaringer i et lekende miljø. 
 • Drama/musikkrom, formingsrom og bibliotek/språkrom brukes som aktivitetsrom for grupper. 
 • Vi har aktiviteter både inne og ute, og utenfor barnehagens område gjennom lengre turer. 
 • Vi tilrettelegger for at barn fra 4-6 år kan delta på skiskole og svømming. Med forbehold om at smittevern er ivaretatt.

 

Kommunikasjon og språk

Barnehagen skal støtte barns bruk av språk som redskap for å tenke og gi uttrykk for egne meninger og følelser.

Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen.

Barnehagen skal fange opp og støtte barn som trenger ekstra støtte i sin språkutvikling. Se «Oslostandard for systematisk oppfølging av barns språkutvikling».

Tiltak:

 • I samtale med barn er vi bevisste på å snakke med, og ikke bare til.
 • Vi lytter til barnas verbale og non-verbale uttrykksformer. Vi anerkjenner barnas følelser, og veileder barna i møtet med disse. 
 • Vi introduserer bøker, forteller, synger, og bruker rim og regler, der vi og konkretiserer gjennom bevegelse, bilder, figurer og drama.
 • Vi har samlingsstund hvor alle barn får delta aktivt og oppleve samhold og tilhørighet.
 • Vi er bevisste på bruk av språket og setter ord på handlinger gjennom en forutsigbar hverdag.

 

Digital praksis

Barnehagen skal gi barna mulighet til å bruke digitale verktøy og teknologi i lek, læring og kreative prosesser.

Barnehagen skal bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier.

Barnehagens ansatte skal utøve god digital dømmekraft i samarbeid med foresatte.  

Tiltak:

 • Ansatte skal være bevisst og utøve god dømmekraft ved fotografering i barnehagen, se an situasjonen og spørre barna om det går greit å avbilde dem.  
 • Kommer det spørsmål fra barna om ulike temaer, kan de ansatte være fokusert på å innhente informasjonen/svaret med barna til stede fra digitale medier. 
 • I barnehagen har vi kamera, nettbrett, pc, videokamera og filmer tilgjengelig til avdelingene for pedagogisk arbeid. 
 • Vi jobber med bevisstgjøring av digitale verktøy, der vi prater og praktiserer disse sammen med barna i et trygt og forklarende miljø, med samtaler om begynnende nettvett.

 

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Barnehagen skal i samarbeid med foresatte og skolen legge til rette for at barnet får en trygg og god overgang fra barnehage til skole. Se «Oslostandard samarbeid og sammenheng mellom skole og barnehage».

Barnehagen skal legge til rette for at barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som gir dem et godt grunnlag for å begynne på skolen.

Tiltak:

 • Skolestarterne bruker arbeidsboken "Fra barnehage til skole" i sitt skoleforberedende arbeid.
 • Barnehagen har tilrettelagte aktiviteter for skolestarterne og skolestartergruppen samler seg fra avdelingene og har aktiviteter sammen for å styrke samholdet og skape felles relasjoner.
 • De får særskilt ansvar i hverdagen og hjemmeoppgaver.
 • De har dramatiseringer som fellesprosjekt for gruppen.
 • Pedagogisk leder og styrer deltar på overgangsmøter i bydelen og skole ved behov.

 

Omsorg

Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan knytte seg til personalet og til hverandre. 

I barnehagen skal alle barna bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for.

Barnehagen skal forebygge og avdekke omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Se Oslostandard for samarbeid mellom helsestasjon, barnehage og barneverntjenesten.

Tiltak:

 • Vi arbeider med ulike følelsesuttrykk der vi lærer barna å gjenkjenne og sette ord på dem.
 • Vi skal være nære og støttende omsorgspersoner som er reflekterte i vår væremåte med barna, der vi skal utøve nestekjærlighet og likeverd. 
 • Vi arbeider sammen med barna for å forebygge overgrep, ved å jobbe med ulike temaer som kropp, grensesetting, respekt og egenverd.
 • Vi veileder barna i konflikter slik at de er rustet til å kunne løse opp selv og verdsette en samtale eller kompromiss som en god løsning istedenfor spontane fysiske handlinger. 
 • Alle ansatte har opplysningsplikt ved forekomst av omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.

 

Medvirkning

Barn skal delta i demokratiske prosesser og ha innflytelse på det som skjer i barnehagen. Barnas medvirkning må tilpasses individuelle forutsetninger og behov.

Barnehagen skal ivareta foresattes rett til medvirkning, og samarbeidet skal alltid ha barnas beste som mål.

Tiltak:

 • Barna har rett til å medvirke i sin egen hverdag som en del av fellesskapet.
 • Vi tilrettelegger aktiviteter til hver aldersgruppe ut fra barns interesser og initiativ. 
 • I lek og samlingsstunder får barna uttrykke sin mening og vi tilrettelegger for gode samtaler i hverdagen der man kan utveksle opplevelser fra sin hverdag.
 • De voksne skal gå i dialog med barna og respektere deres ønsker. Barna skal ikke tvinges til å gjøre noe, men skal veiledes av de ansatte og finne en felles eller respektabel løsning.
 • Vi gjennomfører 2 utviklingssamtaler i året med foresatte, 3 foreldremøter og foresatte representeres også i SU.

 

Livsmestring og helse

Barnehagen skal bidra til barnas trygghet, livsglede, og følelse av egenverd. 

Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og samtidig gi rom for hvile.

Barnehagen skal bidra til at barna utvikler matglede og sunne helsevaner.

Tiltak:

 • De voksne skal møte hvert barn på deres nivå og sette av tid for å ha samtaler med dem der man lar dem uttrykke følelsene sine. 
 • Som en pedagogisk aktivitet lager vi varmmat og minimåltid fire ganger i uken, der barna smaker og tilbereder maten som skal serveres.
 • I barnehagen har vi en kjøkkenhage som barna er med på å dyrke. Barna er med i hele prosessen: fra å så, vanne, gro og høste inn.
 • Utelekeplassene gir rom for at barna får utfordre seg selv og oppleve individuell mestring.
 • Hver avdeling skal gi rom for ro, hvile og avslapning i løpet av barnehagedagen.

 

Danning

Barnehagen skal støtte barnas utvikling av egen identitet og bidra til at barna utvikler positiv selvfølelse.

Barnehagen skal legge til rette for at barna utvikler kritisk tenkning og etisk dømmekraft.

Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk og handlinger skal verdsettes og følges opp.

Tiltak:

 • Vi jobber med mellommenneskelige relasjoner, slik som toleranse og respekt.
 • Vi jobber med danning gjennom selvregulering, konflikthåndtering og grensesetting.
 • Vi feirer og markerer kristne høytider, 17.mai, FN-dagen og Samefolkets dag.
 • Vi jobber med mangfold og det flerkulturelle samfunnet som er i stadig endring.
 • Ansatte skal være bevisst på egen, men også barns språkbruk og jobbe for gode holdninger i samhandling med andre medmennesker i samfunnet.

 

Bærekraftig utvikling

Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold.

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.

Tiltak:

 • Barna skal veiledes til å ta vare på seg selv, andre og omgivelsene rundt. 
 • Vi blir kjent med nærmiljøet gjennom turer der vi har fokus på hvordan man ivaretar natur, flora, dyr og insekter.
 • Vi sorterer avfallet vårt på avdelingene, vi gjenvinner ute og rydder etter oss og andre i skogen og områdene vi besøker.
 • Barnehagen har prosjektet «Impande»: Der barna har gjennomgående aktiviteter, arrangementer, opplegg og innsamlinger for barnehagebarn i Sør-Afrika.
 • Vi har vår egen kjøkkenhage, hønsegård og bikube. Barna er med på å dyrke og sanke inn kjøkkenhagen, det daglige stellet av hønsegården og drift av bikuben.

 

Planlegging, vurdering og dokumentasjon

Barnehagen skal planlegge, vurdere og dokumentere det pedagogiske arbeidet.

Tiltak:

 • Alle barn og foresatte blir møtt ved levering og henting for utveksling av informasjon (dersom barna hentes innen 16:15). Er det viktigere informasjon blir foreldrene kontakten på telefon eller innkalt på møte.
 • Foresatte og barnehagen velger representanter til samarbeidsutvalg hvert år. Disse er med i prosessen ved utarbeidelsen av årsplan.
 • Vi bruker PBL Kidplan i samarbeidet med foresatte. Her blir det lagt ut månedsplaner, månedspost, bilder av barna og beskjeder til de foresatte. I tillegg bruker vi oppslagstavler, e-post, telefon og daglige samtaler.
 • Pedagogisk leder er ansvarlig for didaktiske planer og refleksjon sammen med pedagogiske medarbeidere og barn. Vi bruker kartleggingsverktøy som "Alle med" og "TRAS".
 • På større møter har vi sakslister og på møter og samtaler med foresatte skrives det referater. Vi deltar også i utdanningsdirektoratets brukerundersøkelse.

 

Barn som trenger ekstra støtte

Barnehagen skal tidlig lokalisere barn som trenger ekstra støtte for kortere eller lengre perioder. Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den sosiale, pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen tilpasset sine behov og forutsetninger.

Tiltak:

 • Alle ansatte skal gjennom observasjon og refleksjon se barns ulike behov og utviklingsnivå.
 • Pedagogisk leder er ansvarlig for å utarbeide didaktiske planer, aktiviteter og tilrettelegge hverdagen for hvert enkelt barn. 
 • Vi dokumenterer barns utvikling og bruker kartleggingsverktøy som "Alle med" og "TRAS".
 • Vi tilrettelegger for adekvate aktivitetstilbud under ledelse og observasjon av tilknytningsperson. 
 • Vi samarbeider med instanser som f.eks. PPT, BUP, helsestasjon, barneverntjenesten, mm.

 

Du kan også lese årsplanen på Oslo kommune sin hjemmeside.