Årsplan

Årsplan 2020 for Røa Menighets Barnehage - Fastsatt av Samarbeidsutvalget 25.11.2019 - Publisert av Ligia Skaldebø og Halvor Olberg

Innhold:

 • Om barnehagen
 • Tilvenning
 • Vennskap og fellesskap
 • Lek
 • Læring
 • Kommunikasjon og språk
 • Digital praksis
 • Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole
 • Omsorg
 • Medvirkning
 • Livsmestring og helse
 • Danning
 • Bærekraftig utvikling
 • Planlegging, vurdering og dokumentasjon

 

Om årsplanen og kommunens mål for barnehagene

Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset det enkelte barn og barnegruppen. Barnets beste skal alltid være et overordnet mål.

Denne årsplanen skal vise hvordan barnehagen jobber for å oppfylle kravene i den nasjonale rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen skal også beskrive hvordan vi jobber for å nå Oslo kommunes felles målsetninger for barnehagene:

 • Barn og unge skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep.
 • Barnehagebarn skal møte medarbeidere med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte.
 • Barnehagebarn skal få et pedagogisk tilbud som støtter det enkelte barns lek, utvikling og læring.
 • Barnehagebarn skal utvikle gode språklige og sosiale ferdigheter gjennom lek i trygge omgivelser.

 

OM BARNEHAGEN

Røa Menighets Barnehage ligger i hjertet av Røa, med nærhet til både byen og flotte turområder. Vi ønsker en barnehage der barn og voksne får blomstre i et kreativt og trygt miljø, hvor hverdagen blir fylt med sang, musikk og dramatisering. Vi ønsker å ivareta de gode tradisjonene i det norske samfunnet.

Våre åpningstider er 7:30 – 16:45, mandag til fredag.

Gjennom hele året har vi fokus på å sende våre ansatte på kurs og kompetanseøkning for å videreutvikle kvaliteten i barnehagen. Barnehagen satser også på utdanning og vi har flere ansatte som har gjennomført sin utdanning under sitt arbeidsforhold hos oss. Per dags dato har vi en ansatt på BUA (Barn og ungdomsarbeider)

Vi har fokus på bærekraftig utvikling i vårt pedagogiske arbeid gjennom hele året. Vi er en sertifisert «fiskesprellbarnehage» og satser på sunt kosthold. Vi serverer varmmat 4 ganger i uken, som vi tilbereder sammen med barna. Vi har også frukt og grønnsaker hver dag. Bursdager blir feiret med «smoothie» eller fruktfat.

Røa Menighets Barnehage er en barnehage med utvidet kristen formålsparagraf, og skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier, der omsorg og det å bry seg om hverandre står sentralt. For å kunne ivareta den kristne formålsparagrafen har vi «Jesus-samling» på avdelingene med lesing, sang, forming og dramatisering av fortellinger fra Bibelen. To søndager i året i samarbeid med foresatte deltar vi også i gudstjenester. Foresatte er kirkeverter og barna synger under gudstjenestene. Barnehagen har også kontakt med de eldre i menigheten, hvor barna kommer på besøk og synger for dem.

Barnehagen har også et «Impande-prosjekt» som vi har jobbet med siden 2016. Dette er et pedagogisk opplegg som er fylt med ulike aktiviteter der barna samler inn penger for å bygge og etablere barnehager i Sør-Afrika. Vi har så langt bygd 1 barnehage med tilhørende uteområde og samlet inn penger for å kunne utdanne ansatte. Vi vil nå jobbe med å etablere sanitet og uteområde for en annen barnehage. Ved siden av innsamlingen er barna med på å lære om ulik kultur, landområder og dyr.

Barnehagen vår har to egne uteområder som vi kontinuerlig kan benytte oss av til lek, aktiviteter og undring med barna. Vi har etablert en hønsegård ved den ene lekeplassen med 4 høner, og vi drifter også 1 bikube som blir brukt i vårt pedagogiske arbeid.

Vår visjon: «Sammen for en bærekraftig fremtid»

Vi tilpasser oss til en miljøbevisst barnehage. Vi skal tilegne oss evner til å vurdere og reflektere over egne handlinger i forhold til mennesker, dyr og naturen. Vi skal hjelpe barn til å få kjennskap om seg selv og hvordan de kan medvirke i det som er rundt dem i en global sammenheng. Vi skal skape gode holdninger ved å se, inkludere og anerkjenne hverandre med nestekjærlighet.

 

TILVENNING

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barna kan få en trygg og god start i barnehagen. Se «Oslostandard for tilvenning i barnehagen».

Våre tiltak

 • Det er individuelt hvordan barn tilpasser seg den nye hverdagen, og det settes av individuell tilpasning/tilvenning for hvert barn. Barnet og de foresatte skal bli trygge i barnehagen, både ute og inne, og på voksne og barn.
 • Barnehagen benytter seg av COS (Circle of security), som har fokus på hvordan de voksne skal være en trygg plattform for barna i barnehagen.
 • Vi er bevisst på den betydningen tilknytning og trygghet har for glede, trivsel, utvikling og læring.Det er viktig for personalet å skape nære relasjoner og vi jobber med gruppetilhørighet.
 • Barnet kommer på jevnlige besøk til den nye avdelingen og man har egne overgangssamtaler. Foreldrene får et eget skriv fra den nye avdelingen med generell informasjon.
 • Hvert barn får også en primærkontakt på den nye avdelingen. Barnehagen prøver å få til at barnet starter på ny avdeling sammen med et annet barn fra den samme avdelingen

 

VENNSKAP OG FELLESSKAP

I barnehagen skal alle barn få oppleve seg selv som verdifulle, få venner og bidra i et sosialt fellesskap.

Barnehagen skal forebygge, avdekke og stoppe mobbing og krenkelser.

Barnehagen skal fremme likestilling, og motvirke alle former for diskriminering.

Våre tiltak

 • Vi prater med barna om ulike kulturer, nasjonaliteter, språk og livssyn. Både de som er representert i barnehagen, men også andre som er representert i samfunnet.
 • Vi jobber med likeverd og likestilling i barnehagen, ved å se alle som et enkelt individ og gi dem trygghet og bekrefte dem på det de tror på. Vi gir dem muligheter ut fra sitt utviklingsnivå og bakgrunn.
 • Vi har ulike aktiviteter der barna skal få utvikle empati, trygghet og sosial kompetanse.
 • Vi ansatte skal være reflekterte over vår egen praksis, slik at vi er gode forbilder.
 • Vi involverer oss i lek, observerer, støtter og utvikler det sosiale fellesskapet.

 

LEK

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes.

Barnehagen skal ha et fysisk miljø som støtter barnas utvikling og sosiale og språklige samhandling.

Barnehagen skal legge til rette for et inkluderende miljø der alle barna kan oppleve glede og engasjement gjennom lek.

Våre tiltak

 • Under frilek kan barnehagerommene bli delt inn i ulike "seksjoner", slik at ulik lek ikke ødelegger for hverandre. Vi har også flere ulike grupperom til disposisjon i barnehagen.
 • Vi tilrettelegger lekegrupper med fokus på samhandling/samhold og sosial kompetanse.
 • Vi gir barna felles opplevelser som de kan bruke i sitt sosiale samspill med hverandre.
 • Vi tilrettelegger for dramatisk lek.
 • Leken blir aldersadekvat tilrettelagt, der vi voksne skal være engasjerte og utfordre barna.

 

LÆRING

Barna skal oppleve et stimulerende og utforskende miljø som fremmer barns nysgjerrighet og lærelyst.

Barnehagen skal sørge for utvikling og progresjon innenfor alle fagområdene i rammeplanen.

Barnehagen skal støtte og berike barnas initiativ og gi dem utfordringer og tiltro til egne evner.

Våre tiltak

 • Drama/musikkrom, formingsrom og bibliotek/språkrom står til disposisjon som aktivitetsrom for grupper.
 • Vi har aktiviteter både inne og ute, og utenfor barnehagens område. Minst én gang i uken er vi på tur.
 • Vi tilrettelegger for at barn fra 4-6 år kan delta på skiskole og svømming.
 • Vi har fokus på at barn lærer gjennom lek og anerkjenner lekens og barndommens egenverdi.
 • Vi satser på et kompetent personale gjennom å sende dem på ulike kurs og studier.

 

KOMMUNIKASJON OG SPRÅK

Barnehagen skal støtte barns bruk av språk som redskap for å tenke og gi uttrykk for egne meninger og følelser.

Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen.

Barnehagen skal fange opp og støtte barn som trenger ekstra støtte i sin språkutvikling. Se «Oslostandard for systematisk oppfølging av barns språkutvikling».

Våre tiltak

 • Vi snakker mye med barna, og er bevisst på å snakke med barna og ikke bare til dem.
 • Vi lytter til barnas verbale og non-verbale uttrykksformer. Vi anerkjenner barnas følelser og hjelper dem til å sette ord på disse.
 • Vi introduserer bøker, forteller, synger, og bruker rim og regler, der vi også konkretiserer gjennom bevegelser, bilder, figurer og drama.
 • Vi har samlingsstund hvor barna får delta i dialog og oppleve fellesskap.
 • Vi tilrettelegger for en forutsigbar hverdag, og setter ord på handlinger, gjenstander og omgivelser sammen med barna. Vi bruker språket aktivt i her-og-nå-situasjoner. Vi er bevisst på vår rolle som språklige modeller, og utvider barnas språk.

 

DIGITAL PRAKSIS

Barnehagen skal gi barna mulighet til å bruke digitale verktøy og teknologi i lek, læring og kreative prosesser.

Barnehagen skal bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier.

Barnehagens ansatte skal utøve god digital dømmekraft i samarbeid med foresatte.

Våre tiltak

 • Ansatte skal være bevist og utøve god dømmekraft i sitt bruk av fotografering i barnehagen, ved å se an situasjonen/settingen og spørre barna om det går greit å avbilde dem.
 • Kommer det spørsmål fra barna om ulike temaer, kan de ansatte være fokusert på å innhente informasjonen/svaret med barna tilstede fra digitale medier.
 • I barnehagen har vi kamera, nettbrett og pc (med pedagogiske apper), videokamera og filmer tilgjengelig til avdelingene for pedagogisk arbeid.
 • Vi jobber med bevisstgjøring av digitale verktøy, der vi prater og praktiserer disse sammen med barna i et trygt og forklarende miljø, med samtaler om begynnende nettvett.

 

SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

Barnehagen skal i samarbeid med foresatte og skolen legge til rette for at barnet får en trygg og god overgang fra barnehage til skole. Se «Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom skole og barnehage».

Barnehagen skal legge til rette for at barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som gir dem et godt grunnlag for å begynne på skolen.

Våre tiltak

 • Skolestarterne bruker arbeidsboken "Fra barnehage til skole" i sitt skoleforberedende arbeid. Ansatte blir også sendt på kurs i bydelen der de får opplæring i bruk av dette materialet.
 • Barnehagen har tilrettelagte aktiviteter for skolestarterne og skolestartergruppen samler seg fra avdelingene og har aktiviteter sammen for å styrke samholdet og skape felles relasjoner.
 • De får oppgaver og "hjemmelekser". De har dramatiseringer som felles prosjekt for gruppen.
 • Pedagogisk leder og styrer deltar på overgangsmøter hos skolen og overgangsmøter i bydelen.

 

OMSORG

Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan knytte seg til personalet og til hverandre.

I barnehagen skal alle barna bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for.

Barnehagen skal forebygge og avdekke omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Se Oslostandard for samarbeid mellom helsestasjon, barnehage og barneverntjenesten.

Våre tiltak

 • Vi er pliktige til å arbeide med ulike følelsesuttrykk som sur, sint, blid og glad. Vi lærer å gjenkjenne følelsene og sette ord på dem.
 • Vi skal være nære og støttende omsorgspersoner som er reflekterte i vår væremåte med barna, der vi skal utøve nestekjærlighet og likeverd.
 • De voksne skal lytte til barnas samtaler med interesse, være åpne for deres medvirkning og skape arenaer for samtale.
 • Alle ansatte blir sendt på kurs som er relevante for barnehagens arbeid. De ansatte har samtaler med hverandre, personalmøter og besøker hverandres avdelinger for å skape samhold og trygghet i arbeidet.
 • Vi veileder barna i konflikter slik at de er rustet til å kunne løse dette selv. De skal kunne forstå verdien av en samtale eller et kompromiss som en god løsning istedenfor spontane fysiske handlinger.

 

MEDVIRKNING

Barn skal delta i demokratiske prosesser og ha innflytelse på det som skjer i barnehagen. Barnas medvirkning må tilpasses individuelle forutsetninger og behov.

Barnehagen skal ivareta foresattes rett til medvirkning, og samarbeidet skal alltid ha barnas beste som mål.

Våre tiltak

 • Vi observerer og har fokus på barns følelsesuttrykk.
 • Vi tilrettelegger aktiviteter til hver aldersgruppe ut fra barnas interesser og initiativ. Barna er med på å velge aktiviteter og de voksne går inn i lek på barnas premisser.
 • I lek og samlingsstunder får barna uttrykke sin mening og vi tilrettelegger for gode samtaler i hverdagen der man kan utveksle opplevelser fra sin hverdag.
 • De voksne skal gå i dialog med barna og respektere deres ønsker. Barna skal ikke tvinges til å gjøre noe, men skal veiledes av de voksne og finne en felles eller respektabel løsning.
 • Vi gjennomfører 2 utviklingssamtaler i året med foresatte, arrangerer 3 foreldremøter og foresatte representeres også i SU og Impande-prosjektet.

 

LIVSMESTRING OG HELSE

Barnehagen skal bidra til barnas trygghet, livsglede, og følelse av egenverd.

Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og samtidig gi rom for hvile.

Barnehagen skal bidra til at barna utvikler matglede og sunne helsevaner.

Våre tiltak

 • De voksne skal møte hvert barn på deres nivå og sette av tid for å ha samtaler med dem der man lar dem utrykke følelsene sine.
 • Vi lager varmmat fire ganger i uken og tilhørende minimåltid, der barna er med de voksne. De smaker og tilbereder maten som skal serveres.
 • Vi har vår egen kjøkkenhage i barnehagen som barna er med på å dyrke. Barna er med i hele prosessen fra å så, vanne, gro og høste inn.
 • Vi har to utelekeplasser som utfordrer ulike barns alder og utvikling.
 • Hver avdeling har egne sofaer og mulighet til å hente tepper og madrasser for å kunne tilby barn som ønsker det ro, hvile og avslapping i løpet av barnehagedagen

 

DANNING

Barnehagen skal støtte barnas utvikling av egen identitet og bidra til at barna utvikler positiv selvfølelse.

Barnehagen skal legge til rette for at barna utvikler kritisk tenkning og etisk dømmekraft.

Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk og handlinger skal verdsettes og følges opp.

Våre tiltak

 • Vi jobber med mellommenneskelige relasjoner, slik som toleranse og respekt for hverandre.
 • Vi har fokus på danning gjennom kroppsbeherskelse.
 • Vi feirer og markerer kristne høytider, 17.mai, FN-dagen og Samefolkets dag.
 • Samfunnet er i stadig endring som vi må engasjerer oss i. Vi er bevist på flerkulturelt arbeid der vi har Impande prosjektet som en «hjertesak».
 • Ansatte skal være bevist på egen, men også barnas språkbruk og lære dem gode holdninger i hvordan man snakker og samhandler med andre medmennesker i samfunnet.

 

BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold.

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.

Våre tiltak

 • Barna skal veiledes til å ta vare på seg selv, andre og omgivelsene rundt. De skal veiledes til å kunne løse konflikter selv, der de kommer frem til en løsning som kan godtas fra begge parter. Barna skal lære betydningen av å trøste og det å beklage en hendelse som har oppstått.
 • Vi benytter oss av miljøet rundt oss ved å gå turer i det nære og fjerne, som til skogen, bondegårder eller andre arrangementer. Her er det også fokus på hvordan man behandler dyr og innsekter.
 • Vi sorterer avfallet vårt på avdelingene, vi gjenvinner ute og rydder etter oss og andre i skogen og områdene vi besøker.
 • Barnehagen har prosjektet «Impande», der barna har gjennomgående aktiviteter, arrangementer, opplegg og innsamlinger for barnehagebarn i Sør-Afrika.
 • Vi har vår egen kjøkkenhage, hønsegård og bikube. Barna er med på å dyrke og sanke inn kjøkkenhagen, det daglige stellet av hønsegården og drift av bikuben.

 

PLANLEGGING, VURDERING OG DOKUMENTASJON

Barnehagen skal planlegge, vurdere og dokumentere det pedagogiske arbeidet.

Våre tiltak

 • Alle barn og foresatte blir møtt ved levering og henting for utveksling av informasjon (dersom barna hentes innen 16:15). Er det viktigere informasjon blir foreldrene kontakten på telefon eller innkalt på møte.
 • Foresatte og barnehagen velger representanter til samarbeidsutvalg hvert år. Disse er med i prosessen ved utarbeidelsen av årsplan.
 • Vi bruker PBL Kidplan i samarbeidet med foresatte. Her blir det lagt ut månedsplaner, månedspost, bilder av barna og beskjeder til de foresatte. I tillegg bruker vi oppslagstavler, mail, telefon og daglige samtaler.
 • Pedagogisk leder er ansvarlig for didaktiske planer og refleksjon sammen med pedagogiske medarbeidere og barn. Vi bruker kartleggingsverktøy som "Alle med" og "TRAS".
 • På større møter har vi sakslister og på møter og samtaler med foresatte skrives det referater. Vi deltar også i utdanningsdirektoratets brukerundersøkelse.

 

Du kan også lese årsplanen på Oslo kommune sin hjemmeside.